fenomenológia hand out 4

Hand out 2014. március 7

4. A vallás alanya. A szent ember. Próféta, próféták, kalifa, imám, vallási vezető, qádi, mufti, ulema, politikai iszlám, az iszlám politikai teológiája. Mohamed élete, mint történelem és szimbólum. A képi ábrázolás és a karikatúrák. A megszentelődés lehetőségei. Szúfik, marabútok, az eljövendő imám. Irányzatok, az iszlámjog szerepe, férfiak és nők szerepe. Létezik-e muszlim feminizmus? Olvasmány: 1. Weber, Max: Vallásszociológia. Helikon, Budapest, 2005. p. 64-103

 

1. Max Weber és Bourdieu

 

– a próféta,szemben a pappal,nemintézményes tekintélyre épít, hanem személyesre

-személyes karizma

– különbözika varázslótól: kinyilatkoztatott tant hirdet

– rendelkezik-e a próféta (kell-e hogy rendelkezzen) csodatévő erővel?

– nem vár pénzt (Mohamed része a harácsból, szociális segítségnújtás, hadísz a szegénységről)

– szociális igazságtalanságra való rávilágítás

– a próféta fellázad a vallási tőkét birtoklő réteg ellen,akik monopolizálják az üdvjavakat

– a személyes tekintély átadásának lehetségessége/lehetetlensége

– prófétai vallásból intézmény, a prófétikus mozgalmak megoldhatatlan problémája

 

2. A monoteizmus prófétái

 

Az ószövetségi zsidóság vallásosságánának öt aspektusa

 1. a templomi kultusz, amelynek a szertartásai a katolikus miserendben élnek tovább;
 2. a prófétai különállás, amely a protestantizmusban válik nagyon hangsúlyossá;
 3. a zsinagóga és a farizeusi mozgalom, amely a judaizmus fő vallási aspektusa lesz;
 4. a misztikus irányzat, amelyet a kabala képviselői visznek tovább;
 5. és a népi vallásosság, amely – források hiányában egyelőre csak mint negatívum létezik.

 

A próféták: kritikai értelmiség (Komoróczy), a fennálló rend reformerei (Kirkegaard), magányos ellenállók

– a próféta/magányos harcos, mint toposz a nyugati kultúrtörténetben Mózestől Jack Bauerig

– Jézus, a magányosan harcoló éselbukó hős toposza, aki elszenvedi az igazságtalan ítéletet,a meg nem értett zseni; individualizmus; a társadalom egésze ellen lázadó nonkonformista hős

 

3. Mohamed élete és prófétai küldetése

 

– mekkai korszak: Mohamed, mint lázadó hős, aszociális igazságtalanségok bajnoka, a fennálló rend reformere

– medinai korszak:asikeres társadalomépítő

 

Mohamed életének megközelítési lehetőségei

–           szírat ar-raszul (Ibn Iszháq mh. 150/767, Ibn Hisám), a korai életpályája meglehetősen pontatlan, a prófétai feltűnésétől kezdve viszonylag pontos – elhisszük, kivéve, ha ellentmondó bizonyíték

–           semmit nem hiszünk el, amire nincs egyéb bizonyíték (ny.)

–           hanífok

 

Mohamed csodás gyermekkora

–           megjósojlák a jövetelét, felismerik benne a Prófétát (keresztény szerzetes, a próféta jelet a hátán??? 33,40: )

–           Mohamed mellkasának megnyitása

–           a Korán nem beszél ezekről, a Korán csak M. emberi aspektusairól beszél

–           Híra barlangja (vö. Platón, Ezékiel? v. Jeremiás)

–           Mohamed írástudatlanságának kérdése: Má ana bi-qari? (Imam al-Bukhari has recorded this hadith in three separate places in his Sahih. The first in Chapter 3 of the Book of Bad’ al-Wahy, the second in Chapter 1 of the Book of al-Ta‘bir and the third in Chapter 1 of Surat al-‘Alaq (96) in the Book of al-Tafsir. In each of these three places, he has related this tradition from ‘A’isha Siddiqa (Allah be pleased with her).)

–           a mondat három jelentése: nem tudok olvasni; mit olvassak? mit fogok olvasni?

–           ummiyya jelentése: írástudatlan, járatlan az írásokban, gyermeki

–           6a sátáni versek problémája

–           tett-e csodát (a hold kettéválasztásának csodája)

 

Mohamed élete

– Rabia al-Awwal hónapban, 570 körül; – az elefánt évében: Ábraha al-Asram (أبرهة الأشرم) király akszúmita generális, majd Himjári király, miután elfoglalja a zsidó Jement (Dzú Nuvász), felépíti az ekklésziát (al-Qullayš, القليش), és megtámadja Mekkát (vagy nem ő volt?, nincs egyetértés), azzal az ideológiával, hogy a pogányságnak vége; állítólag a mekkaiak voltak, akik megszentségtelenítették a templomot; a legenda szerint az elefántok nem akarták Mekkát megtámadni, és egy madársereg jött, és kis köveket dobált a támadókra;

– Banū Hāšim (بنو هاشم), Qurayš (القريش) törzs; korán árva lesz, Abdul Muṭṭalib (عبد المطلب), a nagyapja neveli fel, aki egyenesági leszármazottja Izmaelnek; kereskedő lesz belőle, mert ez az egyetlen pálya, ami nyitva állt előtte (Szíria, Indiai óceán, Mediterraneum)

– 595 – feleségül veszi Ḫadīğát (خديجة بنت خُوَيلِد)

– 610 ben, Hira barlangjában (Dzsabal el-Nur) kapja az első kijelentést Gábriel arkangyaltól (96,1-5): “Hirdess Urad nevében, aki teremtett, vérrögből teremtette az embert. Hirdess! A te Urad a legkegyesebb, aki írótollal tanított, megtanította az embert arra, amit nem tudott.”

– elkezd nyilvánosan prédikálni, üldüzések, egy követőjét megölik, egy másikat megkínozzák

– sátáni versek: M. Allah leányairól beszél (Kába istennői), később ezt visszavonja (ennek a történetnek az igazságtartalma igen megkérdőjelezhető)

– 617 – bojkott a klán ellen

– al-isrā’ wa-l micrāğ (الإسراء والمعراج) utazás a legtávolabbi mecsetig (al-aqṣa, المسجد الاقصى), a Buraq nevű szárnyas ló hátán; amikor odaér, imát vezet Ádámnak, Mózesnek és Jézusnak; utána égi utazás, ahol találkozik a korábbi prófétákkal; majd elmegy a sidrat al-muntaha-hoz, a hetedik ég szent fájához (سدرة المنتهى), ahol Isten megparancsolja neki, hogy a muszlimok naponta ötvenszer imádkozzanak; ez hosszas alkudozás után ötre csökken

– Jeruzsálemet Omár kalifa foglalja el, alatta épül az al-Aqṣa mecset (Omár mecset) (befejezték 705-ben); M. a legtávolabbi pontra gondolhatott, ahol van egyistenhit; vagy ki tudja; a Szikladóm nem a mecset!

– 619 – meghal Ḫadīğa, és Abū Ṭālib, a nagybátyja; a klán vezetését Mohamed egy ellensége veszi át, aki megvonja a klán védelmét tőle, ami azt jelenti, hogy ha megölik, érte nem állnak bosszút, illetve nem kell vérdíjat fizetni;

– több közösséggel sikertelen tárgyalásokat folytat, majd végül Yaṯrīb-bal sikerül megegyezni

– jelentős zsidó lakosság, 3 zsidó törzs a 2. században, majd 2 dél-arab törzs az 5. században;

– 622 – Hiğra – Mohamed és a követői (muhāğirūn, المهاجرون): Mohamed, Ali 4, Omár 2, Abū Bakr 1, Bilal ibn Ribah, Oszmán 3;

– a törzsi vita az Awsz és a Hazrazs között folyt

– Medinában hat nagy törzs: Balí (sokan zsidók), Hazrazs, Awsz, (a Balí a Hazrazs és az Awsz szövetségese), Abdul Muttalib anyja hazrazsi, az anszár főleg a hazrazsi törzsből kerül ki

– zsidó törzsek: Qaynuqá’, Nadír, Qurayza

– ellentétek: törzsi és klánon belüli; a nagy zsidó és pogány törzsek ellenállása Mohamednek;

– legnagyobb medinai ellenlábasa: Abdallah bin Ubayy (hazrazsi vezető, akit Mohameddel szemben a zsidók is támogattak)

– Medinai alkotmány – az umma alapító okirata: Mohamed és követői szerződést kötnek a medinai zsidó, arab, keresztény és pogány törzsekkel; célja, hogy rendezze a törzsi ellentéteket; tartalmazza a közösség védelmét, a vallásszabadságot, medina, mint harram (tilos benne a csata és a fegyverviselés), adó, bíráskodási rendszer, vérdíj; a folglyokkal való egyenlő, és nem vagyoni helyzet szerinti bánásmód; a foglyokért nem a család, hanem az umma fizeti ki a pénzt; egy hívő nem öl meg egy másik hívőt egy hitetlenért cserébe, mégha az közeli rokon is; a zsidók ellenségeit még akkor sem segítik, ha azok a hívők szövetségesei; a béke feltételei mindenki számára elfogadhatóak és egyenlőek kell legyenek; a háborús szerzett javak az államot illetik; a qurays az ellenség, senki sem védheti meg őket; ha egy nem hívő megöl egy hívőt, az életével fizet, senki sem oltalmazhatja; a zsidók egyenlő tagok; az idegen, aki védelmebe vesznek, olybá veendő, mint vendég;

– nincs meg az eredeti dokumentum, nem is biztos, hogy volt ilyen; a legteljesebb formájában Ibn Isḥāq életrajzában maradt fent;

– a Qaynuqá’, akik alsó-Medinában éltek, ugyanott, ahol Mohamed; a zsidó törzs elvesztette Mohamed javára az egyik fő szövetségesét

– a szírák szerint az ellentét oka egy nő volt, akit megaláztak a piacon

– a Qaynuqá’ száműzetésbe megy (ez szokatlan megoldás), Mohamed elfoglalhatja az alsó-medinai piacot, és a Q. helyét a nemzetközi kereskedelemben (624)

– Nadír (626), Qurayza (627):

– 624 – Badri csata: a muszlimok elkezdtek razziákat intézni a mekkai karavánok ellen; a muszlimok egy része a Q-ból származik, de a törzsi szolidaritás megszünt azzal, hogy őket kitagadták a törzsből; független gazdasági helyzetre törekedtek; Rağab hónapban megölik az első mekkait, ami vérbosszút von maga után, ráadsul R. szent hónap (a négyből az egyik), amikor nem lenne szabad ölni; a karaván azokat a javakat szállította, amelyeket elvettek a medinaiakká vált mekkaiaktól

– Uszmán nem volt ott, ez később probléma lesz a kalifaságánál

– egyik oldalon egy 40-50 fős karaván és a Q férfitagjai, másik oldalon 313 muszlim (sokan közülük frissen megtértek); a mekkaiak száma kb. 3x-osa volt a medinaiaknak, akiknek csak 70 tevéjük volt és két lovuk

– a Q azt hitte, ez könnyű győzelem lesz, és nem mozgósította a szövetséges törzseket, s valószínűleg hatalmi vetéledés is volt köztük; a Banū Hāšim nem akart a saját klánja ellen harcolni; Mohamed nyert; 70 vs. 14 áldozat; a hadifoglyokat a muszlimok nem ölték meg;

– a csatának két igazi nyertese volt: Mohamed és Abu Szufyán (hudajbijja, fia Muáwiyya)

– 624: ellentét a zsidó törzsekkel, a Banū Qaynuqāca elűzése; nem tudni pontosan, hogy miért, a kiváltó ok egy nő megalázása volt;

– 625: Banū Naḍīr: egyik v.: Kacb ibn al-Ašraf, a törzs vezetője, felbíztatta a mekkaiakat, hogy álljanak bosszút; a másik v.: költő volt, és erotikus verseket írt a muszlim nőkről; megölték; az Uhudi csata után a törzs megkérdőjelezte Mohamed vezetői képességeit; megpróbálták megölni; Mohamed kiutasította őket, de nem mentek, erre csata; Mohamed felégette a pálmafáikat; erre elmentek, valszeg Szíriába, egy részük Mekkába;

– 625: Uhudi csata: egál

– 627: Medina ostroma; a medinaiak sáncot ástak (ez addig ismeretlen volt); a mekkaiak nem tudták áttörni; a Banū Qurayza medina hátában átáll az ellenséghez; mikor már vesztésre álltak, csellel egymás elen uszította a törzseket;

 

– 628: Hudajbijja-i egyezmény:

 

In the name of almighty Allah. These are the conditions of Peace between Muhammad, son of Abdullah and Suhayl ibn Amr the envoy of Mecca. There will be no fighting for ten years. Anyone who wishes to join Muhammad and to enter into any agreement with him is free to do so. Anyone who wishes to join the Quraish and to enter into any agreement with them is free to do so. A young man, or one whose father is alive, if he goes to Muhammad without permission from his father or guardian, will be returned to his father or guardian. But if anyone goes to the Quraish, he will not be returned. This year the muslims will go back without entering Mecca. But next year Muhammed and his followers can enter Mecca, spend three days, perform the tawaaf. During these three days the Quraish will withdraw to the surrounding hills. When Muhammad and his followers enter into Mecca, they will be unarmed except for sheathed swords.

– először a mekkaiak szegték meg (a Banu Bakr megtámadta a Banu Huzá’a-t)

– a muszlimok nagyon elégedetlenek voltak az egyezménnyel (gyávaságot és egyenlőtlenséget láttak benne)

– a szerződésszegés miatt Mohamed megtámadja Mekkát

– 630: bevonul Mekkába; elpusztítja a szobrokat és a festményeket

– 632: búcsú-zarándoklat

 

Mohamed feleségei:

 1. Hadidzsa
 2. Sawa bint Zawa’a – már szült másnak hat gyereket, és meglehetősen öreg volt; üldözték, mert muszlimmá lett
 3. Áisa bint Abu Bakr – nagyon fiatalon; a hadíszok szerint nem élt vele nemi életet a nagykorúságáig
 4. Hafsa bin Umar – hadiözvegy
 5. Zaynab bint Huzaifa – hadiözvegy, a házasságkötés után 8 hónappal meghalt
 6. Umm Salama Hind bint Abi Umayya – hadiözvegy
 7. Rahyana bint Zayd – Banu Qurayza törzsből; ez a házasság nem biztos
 8. Zaynab bint Dzsahs – először Mohamed fogadott fiának, Zayd ibn Hariszának a felesége – ez problémát okozott a muszlimok között
 9. Dzsuwayriyya bin al-Hárisz
 10. Száfiyya bint Hujejj ibn Aktab – zsidó származású
 11. Umm Habiba Ramla bint Abi Szufyán
 12. Maria al-Qibtiyya – keresztény
 13. Maymuna bint al-Hárisz

 

 

4.Szent emberek az iszlámban

 

a. kalifa

– a prófétai cím nem öröklődik; kalifa: helytartó;

– nem világos, hogy a kalifa tisztán politikai, vagy politikai és vallási vezető is

– a középkorban ő mondta a kutbát

– Mohamed halálával a politikai és vallási tekintély ketté válik, a vallási a prófétánál marad, illetve a Társak képviselik tovább

– Mohamed környezete:

 

Ṣaḥāba, társak, a szemtanúk generációja (صحابة).

– a. minden muszlim társ, aki szemtanúja volt Mohamed tevékenységének és muszlimként halt meg: a családtagok, írnokok, követők, akik bár egyszer látták és hallották a Prófétát. Nem telik el sok idő, hogy a társak életének kutatása, az életrajzi adataik összegyűjtése – a hagyományozás folyamata miatt – igen fontossá váljék. Az egész hagyomány építménye ugyanis elsősorban az ő tekintélyükre épül, ők azok, akik a hadíszokban közvetítik a Próféta kijelentéseit, a kijelentés körülményeit, a cselekedeteket.

– b. csak azok tartoznak a társakhoz, akik hosszabb és mélyebb kapcsolatban álltak a Prófétával, részt vettek a maġāzīkon és az iszlám elterjesztésében.

 

A Korán három típusú társat különböztet meg:

 1. as-sābiqūn al-awwalūn (السابقون الأولون) . Ők azok, akik kezdettől fogva Mohamed mellett voltak, részt vettek a badri csatában (624), és végigélték az iszlám kialakulását. Két alkategóriára oszthatók:

–           muhāğirūn (المهاجرون). Ők azok, akik Mohameddel együtt elvégezték a hiğrát, azaz kivándoroltak Mekkából Medinába.

–           anṣār (الأنصار). Ők a medinai segítők, akik kezdettől fogva a Próféta mellett voltak.

 1. al-kubbār (الكبار). Ők azok, akik a mekkai győzelem előtt (627/5) muszlimmá lettek, és a Prófétával együtt harcoltak. Leginkább azokra vonatkozik, akik ott voltak a ḥudaybīyai csatában.
 2. anfaqūmin bacdu waqatalū (أنفقوا من بعد وقتلوا) . Ez a csoport a mekkai győzelem után csatlakozott a Prófétához és az iszlámhoz, azaz kezdetben szemben álltak Mohameddel, de a mekkai győzelem után a Próféta megbocsátott nekik és felvették az iszlámot.

A társak neve mellé általában odateszik az „Isten elégedett volt vele” (رضي الله عنه‎ raḍiya l-lāhu canhu) kifejezést.

 

– rasidún kalifák, az irányzatok kialakulásának okai

– Abú Bakr (632-634), Umár ibn al-Khattab (634-644), Uszmán (644-656), Ali (656-661)

-Muáwijja, Omajjádok (661-750/1031), ő a mekkai győzelem után tér meg, nem túl nagy kedvvel, és ezért a vallási hitelesség elég alacsony fokán áll, szó sem lehet arról, hogy vallási tekintély legyen

– a kalifátus és az ulemá (vallási értelmiség) elválik egymástól

-Abbászidák (750-1258/1517)

-felrajzolni a családfát

– kalifat allah: Isten helytartója; Goldziher szerint utódot jelent, de ezt Patricia Crone és Martin Hind megcáfolja (God’s Caliph, Cambridge UP, 1986)

– az omajjádok komolyan vették, hogy ők Isten kalifái, a vallási értelmiség ezzel okafogyottá vált volna, így ők szembenálltak a kalifákkal, meg az abbászidák is, mert legitimálni kellett az omajjádok megdöntését

– Ibn Haldún: Muqaddima; az első szociológiai jellegű munka. Szociális konfliktus, generációk követése, a nomádok vs. városlakók, 4 generáció, aszabijja (törzsi kohézió, összetartás, társadalmi kohézió), törzsiség

– arról ír, hogy az aszabijja hogyan segíti uralomra a csoportokat (a vallás is ennek egy összetevője, ami erősíthati az aszabijját), de egyuttal magában hordozza a bukás lehetőségét is

 

b. próféták

– nabi, raszúl

– Mohamed a próféták pecsétje

– at-Tawrát, al-Indzsil, Zabúr

– 25 prófétát említ a Korán név szerint, ezek nagy része bibliai

 

c. imám

– szunniták: az ima vezetője

– si’iták: Mohamed leszármazottai

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

WordPress.com ingyenes honlap vagy saját honlap létrehozása. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: