Mohamed élete (3. óra)

Arábia az iszlám előtt

–          két világbirodalom között

–          etnikailag rokonok, közös nyelv

–          a törzsi lojalitás tartotta össze ezt a társadalmat

–          szóbeli kultúra (nem szabad a hatását lebecsülni)

A mózesi megkülönböztetés

–          mitől mások a monoteista vallások, mint a politeisták?

–          a valláson belüli igaz és hamis megkülönböztetéséről van szó

–          az ókori oikumenében a kozmikus istenek lefordíthatók egymás nyelvére

–          a politeista vallások egyik legnagyobb eredménye ezek a fordítási technikák (ld. Komoróczy Géza)

–          a politeizmusok alapvetően hasonlók, az istenek ugyanazokat a funkciókat töltik be

–          ezen belül nem tehető olyan megállapítás, hogy az a másik napisten hamis

–          a monoteista megkülönböztetés viszont pont ezt teszi: csak egy isten van, minden más hamis

–          ha egyszer egy valláson belül megjelenik ez a megkülönböztetés, akkor a hasadások száma végteleníthető, mert mindig lesz valaki, aki at mondja, hogy csak nekem van igazam

–          Mohamed ezt a megkülönböztetést egy politeista arab világban teszi meg

Mohamed életének megközelítési lehetőségei

–          szírat ar-raszul (Ibn Iszháq mh. 150/767, Ibn Hisám), a korai életpályája meglehetősen pontatlan, a prófétai feltűnésétől kezdve viszonylag pontos – elhisszük, kivéve, ha ellentmondó bizonyíték

–          semmit nem hiszünk el, amire nincs egyéb bizonyíték (ny.)

–          hanífok

Mohamed csodás gyermekkora

–          megjósojlák a jövetelét, felismerik benne a Prófétát (keresztény szerzetes, a próféta jelet a hátán??? 33,40: )

–          Mohamed mellkasának megnyitása

–          a Korán nem beszél ezekről, a Korán csak M. emberi aspektusairól beszél

–          Híra barlangja (vö. Platón, Ezékiel? v. Jeremiás)

–          Mohamed írástudatlanságának kérdése: Má ana bi-qari

–          a mondat három jelentése: nem tudok olvasni; mit olvassak? mit fogok olvasni?

–          ummiyya jelentése: írástudatlan, járatlan az írásokban, gyermeki

–          a sátáni versek problémája

–          tett-e csodát (a hold kettéválasztásának csodája)

2. Mohamed élete

– Rabia al-Awwal hónapban, 570 körül; – az elefánt évében: Ábraha király, miután elfoglalja Jement, felépíti az ekklésziát (al-Qullayš, القليش), és megtámadja Mekkát, azzal az ideológiával, hogy a pogányságnak vége; állítólag a mekkaiak voltak, akik megszentségtelenítették a templomot; a legenda szerint az elefántok nem akarták Mekkát megtámadni, és egy madársereg jött, és kis köveket dobált a támadókra;

– Banū Hāšim (بنو هاشم), Qurayš (القريش) törzs; korán árva lesz, Abdul Muṭṭalib (عبد المطلب), a nagyapja neveli fel, aki egyenesági leszármazottja Izmaelnek; kereskedő lesz belőle, mert ez az egyetlen pálya, ami nyitva állt előtte (Szíria, Indiai óceán, Mediterraneum)

– 595 – feleségül veszi Ḫadīğát (خديجة بنت خويلد)

– 610 ben, Hira barlangjában (Dzsabal el-Nur) kapja az első kijelentést Gábriel arkangyaltól (96,1-5): “Hirdess Urad nevében, aki teremtett, vérrögből teremtette az embert. Hirdess! A te Urad a legkegyesebb, aki írótollal tanított, megtanította az embert arra, amit nem tudott.”

elkezd nyilvánosan prédikálni, üldüzések, egy követőjét megölik, egy másikat megkínozzák

– sátáni versek: M. Allah leányairól beszél (Kába istennői), később ezt visszavonja (ennek a történetnek az igazságtartalma igen megkérdőjelezhető)

– 617 – bojkott a klán ellen

– al-isrā’ wa-l micrāğ (الإسراء والمعراج) utazás a legtávolabbi mecsetig (al-aqṣa, لمسجد الاقصى), a Buraq nevű szárnyas ló hátán; amikor odaér, imát vezet Ádámnak, Mózesnek és Jézusnak; utána égi utazás, ahol találkozik a korábbi prófétákkal; majd elmegy a sidrat al-muntaha-hoz, a hetedik ég szent fájához (سدرة المنتهى), ahol Isten megparancsolja neki, hogy a muszlimok naponta ötvenszer imádkozzanak; ez hosszas alkudozás után ötre csökken

– Jeruzsálemet Omár kalifa foglalja el, alatta épül az al-Aqṣa mecset  (Omár mecset) (befejezték 705-ben); M. a legtávolabbi pontra gondolhatott, ahol van egyistenhit; vagy ki tudja; a Szikladóm nem a mecset!

– 619 – meghal Ḫadīğa, és Abū Ṭālib, a nagybátyja; a klán vezetését Mohamed egy ellensége veszi át, aki megvonja a klán védelmét tőle, ami azt jelenti, hogy ha megölik, érte nem állnak bosszút, illetve nem kell vérdíjat fizetni;

– több közösséggel sikertelen tárgyalásokat folytat, majd végül Yaṯrīb-bal sikerül megegyezni

– jelentős zsidó lakosság, 3 zsidó törzs a 2. században, majd 2 dél-arab törzs az 5. században;

– 622 – Hiğra – Mohamed és a követői (muhāğirūn, المهاجرون): Mohamed, Ali 4, Omár 2, Abū Bakr 1, Bilal ibn Ribah, Oszmán 3;

– a törzsi vita az Awsz és a Harzazs között folyt

– Medinában hat nagy törzs: Balí (sokan zsidók), Harzazs, Awsz, (a Balí a Harzazs és az Awsz szövetségese), Abdul Muttalib anyja harzazsi, az anszár főleg a karzazsi törzsből kerül ki

– zsidó törzsek: Qaynuqá’, Nadír, Qurayza

– ellentétek: törzsi és klánon belüli; a nagy zsidó és pogány törzsek ellenállása Mohamednek;

– legnagyobb medinai ellenlábasa: Abdallah bin Ubayy (harzazsi vezető, akit Mohameddel szemben a zsiók is támogattak)

– Medinai alkotmány – az umma alapító okirata: Mohamed és követői szerződést kötnek a medinai zsidó, arab, keresztény és pogány törzsekkel; célja, hogy rendezze a törzsi ellentéteket; tartalmazza a közösség védelmét, a vallásszabadságot, medina, mint harram (tilos benne a csata és a fegyverviselés), adó, bíráskodási rendszer, vérdíj; a folglyokkal való egyenlő, és nem vagyoni helyzet szerinti bánásmód; a foglyokért nem a család, hanem az umma fizeti ki a pénzt; egy hívő nem öl meg egy másik hívőt egy hitetlenért cserébe, mégha az közeli rokon is; a zsidók ellenségeit még akkor sem segítik, ha azok a hívők szövetségesei; a béke feltételei mindenki számára elfogadhatóak és egyenlőek kell legyenek; a háborús szerzett javak az államot illetik; a qurays az ellenség, senki sem védheti meg őket; ha egy nem hívő megöl egy hívőt, az életével fizet, senki sem oltalmazhatja; a zsidók egyenlő tagok; az idegen, aki védelmebe vesznek, olybá veendő, mint vendég;

– nincs meg az eredeti dokumentum, nem is biztos, hogy volt ilyen; a legteljesebb formájában Ibn Isḥāq életrajzában maradt fent;

– a Qaynuqá’, akik alsó-Medinában éltek, ugyanott, ahol Mohamed; a zsidó törzs elvesztette Mohamed javára az egyik fő szövetségesét

– a szírák szerint az ellentét oka egy nő volt, akit megaláztak a piacon

– a Qaynuqá’ sáműzetésbe megy (ez szokatlan megoldás), Mohamed elfoglalhatja az alsó-medinai piacot, és a Q. helyét a nemzetközi kereskedelemben (624)

– Nadír (626), Qurayza (627):

– 624 – Badri csata: a muszlimok elkezdtek razziákat intézni a mekkai karavánok ellen; a muszlimok egy része a Q-ból származik, de a törzsi szolidaritás megszünt azzal, hogy őket kitagadták a törzsből; független gazdasági helyzetre törekedtek; Rağab hónapban megölik az első mekkait, ami vérbosszút von maga után, ráadsul R. szent hónap (a négyből az egyik), amikor nem lenne szabad ölni; a karaván azokat a javakat szállította, amelyeket elvettek a medinaiakká vált mekkaiaktól

– Uszmán nem volt ott, ez később probléma lesz a kalifaságánál

– egyik oldalon egy 40-50 fős karaván és a Q férfitagjai, másik oldalon 313 muszlim (sokan közülük frissen megtértek); a mekkaiak száma kb. 3x-osa volt a medinaiaknak, akiknek csak 70 tevéjük volt és két lovuk

– a Q azt hitte, ez könnyű győzelem lesz, és nem mozgósította a szövetséges törzseket, s valószínűleg hatalmi vetéledés is volt köztük; a Banū Hāšim nem akart a saját klánja ellen harcolni; Mohamed nyert; 70 vs. 14 áldozat; a hadifoglyokat a muszlimok nem ölték meg;

– a csatának két igazi nyertese volt: Mohamed és Abu Sufyán (hudajbijja, fia Muáwiyya)

– 624: ellentét a zsidó törzsekkel, a Banū Qaynuqāca elűzése; nem tudni pontosan, hogy miért, a kiváltó ok egy nő megalázása volt;

– 625: Banū Naḍīr: egyik v.: Kacb ibn al-Ašraf, a törzs vezetője, felbíztatta a mekkaiakat, hogy álljanak bosszút; a másik v.: költő volt, és erotikus verseket írt a muszlim nőkről; megölték; az Uhudi csata után a törzs megkérdőjelezte Mohamed vezetői képességeit; megpróbálták megölni; Mohamed kiutasította őket, de nem mentek, erre csata; Mohamed felégette a pálmafáikat; erre elmentek, valszeg Szíriába, egy részük Mekkába;

– 625: Uhudi csata: egál

– 627: Medina ostroma; a medinaiak sáncot ástak (ez addig ismeretlen volt); a mekkaiak nem tudták áttörni; a Banū Qurayza medina hátában átáll az ellenséghez; mikor már vesztésre álltak, csellel egymás elen uszította a törzseket;

– 628: Hudajbijja-i egyezmény:

In the name of almighty Allah. These are the conditions of Peace between Muhammad, son of Abdullah and Suhayl ibn Amr the envoy of Mecca. There will be no fighting for ten years. Anyone who wishes to join Muhammad and to enter into any agreement with him is free to do so. Anyone who wishes to join the Quraish and to enter into any agreement with them is free to do so. A young man, or one whose father is alive, if he goes to Muhammad without permission from his father or guardian, will be returned to his father or guardian. But if anyone goes to the Quraish, he will not be returned. This year the muslims will go back without entering Mecca. But next year Muhammed and his followers can enter Mecca, spend three days, perform the tawaaf. During these three days the Quraish will withdraw to the surrounding hills. When Muhammad and his followers enter into Mecca, they will be unarmed except for sheathed swords.

– először a mekkaiak szegték meg (a Banu Bakr megtámadta a Banu Huzá’a-t)

– a muszlimok nagyon elégedetlenek voltak az egyezménnyel (gyávaságot és egyenlőtlenséget láttak benne)

– a szerződésszegés miatt Mohamed megtámadja Mekkát

– 630: bevonul Mekkába; elpusztítja a szobrokat és a festményeket

– 632: búcsú-zarándoklat

Mohamed feleségei:

 1. Hadidzsa
 2. Szawa bint Zawa’a – már szült másnak hat gyereket, és meglehetősen öreg volt; üldözték, mert muszlimmá lett
 3. Áisa bint Abu Bakr – nagyon fiatalon; a hadíszok szerint nem élt vele nemi életet a nagykorúságáig
 4. Hafsza bin Umar – hadiözvegy
 5. Zaynab bint Huzaifa – hadiözvegy, a házasságkötés után 8 hónappal meghalt
 6. Umm Szalama Hind bint Abi Umayya – hadiözvegy
 7. Rahyana bint Zayd – Banu Qurayza törzsből; ez a házasság nem biztos
 8. Zaynab bint Dzsahs – először Mohamed fogadott fiának, Zayd ibn Hariszának a felesége – ez problémát okozott a muszlimok között
 9. Dzsuwayriyya bin al-Hárisz
 10. Száfiyya bint Hujejj ibn Aktab – zsidó származású
 11. Umm Habiba Ramla bint Abi Szufyán
 12. Maria al-Qibtiyya – keresztény
 13. Maymuna bint al-Hárisz
Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: