Görög-római istenek

forrás

Görög Római Meghatározás
Io
-
Zeusz kedvese, akit Héra tehénné változtatott
Até
-
a balsors istennõje
Ida
-
Nimfa, Zeusz dajkája
Inó
-
Dionüszosz nevelõanyja, Leukothea néven tengeri istennõ
Nüx
Nox
az Éjszaka istennõje
Pán
Faunus, Pupercus 
Hermész, és egy nimfa fia, kecskelábú, kecskeszarvú, pásztoristen 
Argó
-
a hajó, melyen az Argonauták Kolkhiszba utaztak
Diké
Dustitia
a Hórák egyike, Zeusz és Themisz lánya, az igazság istenasszonya
Ékhó
-
Nimfa, a visszhang megszemélyesítõje
Éosz
Aurora
a Hajnal istennõje
Gaia
Tellus
Uranosz felesége, a Föld istennõje
Hébé
Juventas
Zeusz és Héra lánya, az ifjúság istennõje
Héra
Juno
Zeusz felesége, a házasság védnöke
Léda
-
Zeusz kedvese, akit hattyú alakjában csábított
Létó
-
Zeusz kedvese, Apollón és Artemisz anyja
Niké
Victoria
a gyõzelem istennõje
Aiaié
-
mesés sziget, Kirké lakóhelye
Aiglé
-
a Heszperiszek kertjét õrzõ nimfák egyike
Árész
Mars, Quirinus
a háború istene
Dióné
-
Aphrodité anyja
Erisz
Discordia
a viszály istennõje
Cupido, Amor 
Erósz 
Aphrodité fia, a szerelmi vágy istene 
Hidra
-
vízi szörny
Hórák
Horae 
Zeusz és Themisz lánya, az évszakok, a természet és a társadalom rendjének õrei 
Irisz
-
a szivárvány istennõje, az istenek hírnöke
Kérek
-
a halálos végzet istennõi
Kirké
-
Héliosz napisten és Perszeiszleánya, híres varázslónõ
Léthé
-
alvilági folyó
Niobé
-
Tantalosz lánya, Amphión felesége Kevélysége mind a 14 gyermekét elveszelytette 
Rheia
Ops
Kronosz felesége, az istenek anyja
Sztüx
-
az Alvilág szent folyója
Theia
-
Hüperión felesége a Hajnal, a Nap, és a Hold anyja
Zeusz
Jupiter 
Kronosz és Rheia fia, a görögök legfõbb istene
Aglaia
-
a Khariszoknak, Aphrodité kísérõinek, a báj és a szépség istennõinek egyike
Aidósz
-
a szemérmasséget és a becsületességet megszemélyesítõ istennõ
Aigisz
-
Zeusz pajzsa, amit az õt gyerekkorában tápláló kecske bõrébõl készíett
Argosz
-
Gaia fia, ezerszemû szörny
Atlasz
-
a titánok egyike, az eget tarja a vállán
Daphné
-
Nimfa, Apollón szerelme elõl menekülve babérfává változott
Airéné
Pax
a Hórák egyike, a béke istennõje
Ekhión
-
a Gigászok egyike
Európé
-
Ágénor föníciai király lánya, akit Zeusz bika képéban rabolt el
Graiák 
a Gorgók nõvérei, születésük óta öregasszonyok
Hádész 
Plutó, Dis 
Kronosz és Rheia fia, az Alvilág istene
Hektor 
-
Priamosz fia, a legnagyobb Trójai hõs
Heléné
-
Zeusz és Léda lánya, Menelaosz felesége, akit elrabolt Parisz, és emiatt kitört a Trójai háború
Iaszón
-
Aioszón fia, az Argonauták vezetõje
Khaosz 
Chaos
az õsállapot, a világ keletkezésének kezdete
Kharón 
Charon
az Alvilág révésze
Klóthó
Clotho
a Moirák egyike, aki a sors fonalát fonja
Kübelé 
Cybele
Kis-ázsiai istennõ, akit a Rómaiak és a Görögök is tiszteltek
Lükaón
-
Arkadia királya, akit Zeusz farkassá változtatott
Médeia
-
Iaszón felesége, híres varázslónõ
Métisz
-
Ókeanosz lánya, az ész istennõje
Mimasz
-
a Gigászok egyike
Moirák
Párkák
Zeusz és Themisz lányai, sorsistennõk
Mómosz
-
Nüx fia, az örök ármánykodás megtestesítõje
Nektár
-
az istenek itala
Nimfák
-
a hegyek, vizek, fák tündérei
Ogügié
-
mesés sziget, Kalüpszó Nimfa lakhelye
Parisz
-
Priamosz és Hekabé fia, a trójai háború kirobbantója
Petrai
-
a két "bolygó szikla" egyike, a hajósok réme
Püthia
-
Apollón jövendómondó papnõje Delphoiban
Püthón
-
a sárkány, melyet apollón legyõzött
Szótér
-
Zeusz jelzõje, jelentése megmentõ
Tritón
-
Kisebb tengeristen, Poszeidón parancsainak kihírdetõje
Tüphón
-
Gaia fia, százfejû tûzokádó óriás
Adónisz
-
Aphródité kedvese, ifjú vadász
Aigeusz
-
Thészeusz mostoha apja, Athén királya, tévedésbõl a tengerbe ölte magát
Aiolosz
Aedus
a szelek királya
Akherón
-
az Alvilág egyik folyója
Aktaión
-
Arisztaiosz fia, szenvedélyes vadász
Alküoné
-
Aiolosz lánya, akit az istenek jégmadárrá változtattak
Amphión
-
Zeusz és Antiopé fia, thébai király, remek lantos
Apollón
Apolló
Zeusz és Létó fia, napisten, a jóslás és a költészet istene
Ariadné
-
Minósz lánya, a Thészeusznak adott fonál segítségével az kiszabadult a labirintusból
Baukisz
-
Philémon felesége, vendégül látták Zeuszt és Hermészt
Déméter
Ceres, Terra
Kronosz és Rheia lánya, a földmûvelés istennõje
Erebosz
-
Khaosz fia, az örök sötétség istene
Élektra
-
Zeusz egyik kedvese, Dardanosz anyja
Eunomia
-
a Hórák egyike, a törvények õre
Griffek
-
kutyafejû, szárnyas szörnyek
Hárpiák
-
Thaumasz tengeristen és Élektra lányai, félig madár, félig nõ szörnyek
Helikón
-
Boiótiai hegy, a Múzsák lakóhelye
Héliosz 
Sol 
a Nap istene
Hermész 
Mercurius 
Zeusz és Maia nimfa fia, az istenek hírnöke, a tolvajok istene Túlvilágba vezeti a holtakat
Hesztia
Vesta
Kronosz és Rheia lánya, a házi tûzhely istennõje
Hüpnosz 
Somnus
Nüx fia, az álom megszemélyesítõje
Ikarosz
-
Daidalosz fia, az elsõ ember, aki a repülés áldozata lett
Iszméné
-
Oidipusz lánya
Kelainó
-
a hárpiák egyike
Kronosz
Saturnus
a tizenkét titán egyike, Uranosz és Gaia fia, Zeusz apja
Lamposz
-
Éósznak, hajnalpír istennõjének a lova
Laodiké
-
Priamosz legszebb lánya, akit elnyelt a föld
Laokoón
-
Apollón trójai papja, akit a tengeri kígyók megöltek
Medusza
-
Porkhüsz tengeristen és felesége, Kétó szörny lányainak a Gorgóknak egyike
Najádok
-
a vizek nimfái
Néreusz
-
öreg tengeristen
Pallasz
-
a Gigászok egyike
Pandóra
-
Epimétheusz titán felesége Felnyitotta a szelencét, amely a bajt, és a szenvedést hozta a világra
Plutosz
-
Déméter és Iaszión fia, a gazdagság megtestesítõje
Podagré
-
a hárpiák egyike, viharistennõ
Szeléné
Luna
Héliosz nõvére, a Hold istennõje
Szkülla 
-
hatfejû emberevõ szörny, a hajósok réme
Szphinx
-
asszonyfejû, oroszlántestû és madárszárnyú szörny Théba felé rejtvényt adott életre, halálra Végül Oidiposz megfejtette a feladványt
Thaleia
Thalia
a Khariszok egyike
Themisz 
Justitia
az Igazság jövõbelátó istennõje
Titánok
-
Uranosz és Gaia fiai és lányai
Udaiosz
-
Kadmosz sárkányfogból kikelt óriásainak egyike
Uranosz
Caelus
az ég istene, aki Khaosz után magához ragadta a világuralmat
Aineiasz
Aeneas
Aphrodité és Ankhiszász fia
Amazonok
-
harcos asszonyok
Ambrózia
-
az istenek étele, és illatszere Aki eszik belõle az Olymposzra mehet
Ampelosz
-
egy szatír és egy nimfa fia, Dionüszosz barátja
Antaiosz 
-
Gaia földistennõ fia
Artemisz
Diana
Zeusz és Létó lánya, a vadászat istennõje
Atroposz
Atropus
a Moirák egyike, aki a sors fonalát elvágja
Bakkhosz
Liber, Bacchus 
a bor istenének, Dionüszosznak másik neve
Danaidák
-
Danaosz ötven lánya, kik apjuk kedvére megölik férjüket, ezért az Alvilágban örökre vizet mernek egy lyukas hordóba
Daphnisz
-
Hermész és egy nimfa fia, fiatal pásztoristen
Drüaszok
Dryades
erdei nimfák
Eumaiosz
-
OdüssZeusz hû kondása
Eurüdiké
-
Orpheusz felesége
Eurünomé
-
OdüssZeusz házának gazdasszonya
Élüszion
Elysium
a jók lakhelye a halottak országában (mennyország)
Gigászok
-
Gaia fiai, kígyólábú óriások
Glaukosz
-
Tengeristen, Néreusz szolgája
Hüperión
-
a tizenkét titán egyike, a Hold, a Nap, és a Hajnal apja
Iokaszté
-
Laiosz, majd Oidipusz felesége
Khimaira
-
Oroszlán-, kecske-, és kígyótestû szörny
Kókütosz
-
az alvilág egyik folyója/td 
Kolkhisz
-
az aranygyapjút innen hozzák az Argonauták
Nesszosz
-
félig ember, félig ló: kentaur
Oiagrosz
-
folyamisten
Ókeanosz
-
a földet körülfolyó nagy víz istene
Olümposz
-
az istenek lakhelye
Orpheusz
-
Kalliopé a múzsa, és Apollón fia, énekes és lantjátékos
Pelórosz
-
a Gigászok egyike
Peneiosz
-
Daphné apja, Folyamisten
Pénelopé
-
OdüssZeusz hûséges felesége
Phineusz
-
vak jós, az Argonauták megmentik a Hárpiáktól
Planktai
-
a két "bolygó szikla" egyike, a hajósok réme
Priamosz
-
Laomedón fia, Trója királya
Próteusz
-
tengeristen, alakváltoztató, és jövendõmondó képességgel bír
Szatírok
-
Dionüszosz félig ember, félig kecske alakú kísérõi
Szibülla
-
Apollón jós papnõje
Szirének
-
Akhelóosz folyóisten lányai, asszonyfejû, madártestû szörnyek, akik a hajósokat az énekükkel bajba hívják
Szkheria 
-
a phaiákok szigete 
Agamemnón 
-
a görög sereg fõvezére a trójai háborúban 
Akhelóosz 
-
folyamisten 
Amaltheia 
-
kecske, aki Zeuszt táplálta 
Ambroszia 
-
a menádok egyike 
Andromeda 
-
PersZeusz felesége, halála után az égre helyezték, õ lett az Andromeda köd 
Antikleia 
-
ÖdüssZeusz anyja 
Aphrodité 
Venus
a szépség és a szerelem istennõje 
Briaréósz 
-
százkezû óriás 
Briszéisz 
-
Akhilleusz legkedvesebb rabnõje 
Daidalosz 
-
a legnagyobb görög festõ, szobrász, építész és feltaláló Ikarosz apja, akivel együtt repült 
Damasztór 
-
a Gigászok egyike 
Héraklész 
-
Zeusz és Alkméné fia, nagyerejû hõs, római fordításbam Herkules 
Heszperia 
-
a Nyugat mesés országa 
Hüperénór 
-
Kadmosz sárkányfogból kikelt óriásainak egyike 
Kallisztó 
-
Lükaón lánya, Zeusz medvévé változtatott kedvese 
Kentaurok 
-
félig ember, félig ló testû, Thesszália és Nyugat-Arkadia lakói 
Kerberosz 
Cerberus
az Alvilág háromfejû kutyája 
Khariszok 
Gráciák
a kedvesség, a báj és a hála három istennõje 
Mainaszok 
Maenadok
Dionüszoszt kísérõ bakkhánsnõk
-
Manes
Római maenadon, az elhunytak szeretetének továbbéltetõje 
-
Lares 
Római maenadon, a házi tûzhely és a családi élet istene
-
Penates 
Római maenadon, a ház jólétének védõje
-
Silvanus 
Római maenadon, az erdõ védelmezõje
-
Nemestrinus 
Római maenadon, a ligetek védnöke
-
Pales 
Római maenadon, a legelõk védnöke
-
Terminus 
Római maenadon, a határok védnöke
-
Bubona 
Római maenadon, a nyájak védnöke
-
Mellonia 
Római maenadon, a méhesek védnöke
-
Pomona 
Római maenadon, a gyümölcsfák védnöke
-
Flora 
Római maenadon, a virágok és a virágzás védnöke
-
Virtus 
Római maenadon, az erény védnöke
-
Fortuna 
Római maenadon, a szerencse védnöke
Menoitész 
-
Hádész teheneinek pásztora 
Muszaiosz 
-
Orpheusz fia, az õskor legendás énekese 
Nemeszisz 
-
Nüx lánya, minden bûnt megtorló istennõ 
Néreiszek 
-
Néreusz tengeristen, és Dórisz lányai, nimfák 
Oresztész 
-
Agamemnón és Klütaimnésztra fia, apja halálának megbosszulója 
Pégaszosz 
Pegasus
Bellerophontész szárnyas csodaparipája, aki forrást fakasztott a Helikonon
Poszeidón 
Neptunus
Kronosz és Rheia fia, a tengerek legfõbb istene 
Pügmalion 
-
Küproszi király, akinek Aphrodité a szobrát életre keltette 
Szibillák 
Sibyllák
Apollón jósnõi 
Tantalosz 
-
Zeusz fia, akit az istenek örök szenvedésre ítéltek 
Thanatosz 
-
Nüx fia, a halál 
Thürszosz 
-
Dionüszosz híveinek szõlõindával és repkénnyel díszített botja 
Andraszteia 
-
Zeusz dajkája, Nimfa 
Akhilleusz 
-
Peleusz és Thetisz fia, a trójai háború legnagyobb hõse 
Amphitrité 
-
Poszeidon felesége 
Andromakhé 
-
Hektor felesége 
Dionüszosz 
Liber, Bacchus
Zeusz és Személé fia, a szõlõtermelés, a bor, és a mámor istene 
Erinnüszök 
Fúriák
a vérbosszú istennõi 
Heszperosz 
-
az esti csillag 
Hippokréné 
-
a forrás, melyet Pegaszosz fakasztott a patájával a Helikon csúcsán 
Iphigeneia 
-
Agamemnón és Klütaimnésztra lánya 
Kasszandra 
-
Priamosz jós lánya 
Képhiszosz 
-
folyóisten, Narkisszosz apja 
Kharübdisz 
-
a hajósok réme, naponta háromszor beszívja és kiköpi a tengervizet 
Küklopszok 
Cyclopes
egyszemû óriások 
Lakheszisz 
Lachesis
a Moirák egyike, aki az élet, és a sors fonalát gombolyítja 
Antiphatész 
-
emberevõ óriás 
Aszklépiosz 
Aesculapius
Apollón fia, a gyógyítás istene 
Periphétész 
-
vasfurkós útonálló, Thészeusz gyõzte le 
Perszephoné 
Proserpona
Hádész felesége, az alvilág királynéja 
Prométheusz 
-
Titán, aki az embereknek megszerezte a tüzet 
Pügmaioszok 
-
mitikus törpe nép, évente a darvakkal háborúznak 
Sziszüphosz 
-
Korinthosz alapítója, és elsõ királya Zeusz azzal bûntette, hogy egy sziklát kellett egy hegyre felgurítani az örökkévalóságig 
Héphaisztosz 
Vulcanus
Zeusz és Héra fia, a kovácsok istene 
Heszperiszek 
-
négy nimfa a Föld nyugati részén, az aranyalmák termelõje 
Labürinthosz 
-
Minosz palotájában lévõ folyosórendszer, közepén a Minotaurusszal 
Philoktétész 
-
Héraklész legjobb barátja, híres íjának öröklõje 
Phószphorosz 
Lucifer
a hajnali csillag 
Prokrusztész 
-
kegyetlen útonálló, aki az emberek lábát az ágyhoz "szabta" alvás közben 
Laisztrügónok 
-
emberevõ óriások 
Pallasz Athéné 
Minerva
Zeusz lánya, a tudományok, a mesterségek istennõje, és a városok védnöke 
Pitüokomptész 
-
Fanyûvõ, kegyetlen útonálló, Thészeusz gyõzte le 
Múzsák
-
Zeusz lányai, akik a tudományokat képviselik 
Klió 
-
a történetírás múzsaja 
Erato 
-
a szellemi költészet múzsaja 
Thalia 
-
a komédia múzsaja 
Urania 
-
a csillagászat múzsaja 
Euterpé 
-
a lírai költészet múzsaja 
Kalliopé 
-
az epikus költészet múzsaja 
Melpomené 
-
a tragédia múzsaja 
Polühümnia 
-
a himnikus ének, és a kardal múzsaja 
Terpszikhoré 
-
a tánc múzsaja

 

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

WordPress.com ingyenes honlap vagy saját honlap létrehozása.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: